Kommunernes Skolebiblioteksforening

Gennemførte projekter

 

Fra e-bog til i-bog. Litteraturlæsning med nye medier

og

Fra læselyst til litteraturlyst - skønlitteratur på skræm


 

 

 

Projektbeskrivelse

Nye medier som pc’ere, iPads, mobiltelefoner og interaktive tavler danner nye forudsætninger for at læse skønlitteratur, og medierne skaber nye litteraturlæsere, der orienterer sig anderledes i litteraturen og anvender den til nye formål. Det kræver udvikling af en ny type skønlitteratur, der udnytter mediernes muligheder, og nye måder at læse og undervise på. Projektet fokuserer på måder, skolebiblioteket kan befordre fiktionslæsningen med nye medier – såvel som et redskab for udviklingen af læsekompetencer og læselyst som en vej for udvikling og erkendelse hos barnet. I forløbet afprøver fire skoler en ny litteraturform, som løbende udvikles.
Formålet er dels at undersøge, hvordan børn læser litteratur, som ikke er papirbåret, dels at udvikle en ny form for medialiseret litteratur, som fremover kan bidrage til læselyst og udvikling af fiktionsindsigt hos børn faciliteret af skolebiblioteket.
Projektet afvikles i samarbejde mellem Kommunernes Skolebiblioteksforening, VIA UC, Høst & Søns Forlag og fire skoler fra forskellige kommuner.
Projektet, der er støttet med midler fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, er gennemført i årene 2012 og 2013. Læs hele den udfoldede projektbeskrivelse, der også omfatter tidsplan, her. Læs også mere om projektet, og den senere projektudvidelse "Fra læselyst til litteraturlyst - skønlitteratur på skærm", der ligeledes var støttet af Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, på projekternes sider http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/litteraturlaesning-med-nye-medier-fra-e-bog-til-i-bog og http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/fra-laeselyst-til-litteraturlyst-skonlitteratur-pa-skaerm.
 

 

Udarbejdelse af oversigt over integrerede biblioteker 

 

 

 

Projektbeskrivelse

Et stort fokusområde inden for biblioteksvæsenet har de seneste år været integrerede biblioteker, og mange steder er der oprettet forskellige former for fællesbiblioteker, kombibiblioteker og andre fysiske samarbejder mellem folkebiblioteker, skolebiblioteker og i visse tilfælde også andre tilbud rettet mod borgerne. Der er også gennemført en række forsøgsprojekter og udgivet publikationer med erfaringer fra nogle af projekterne.
Der findes imidlertid ingen samlet fortegnelse over, hvor og hvordan de integrerede biblioteker i Danmark konkret fungerer i praksis. Af statistikker fremgår det, hvor mange der er, men disse siger hverken noget om omfanget af samarbejdet, om graden af integration, involverede parter eller strukturen/organiseringen på det enkelte bibliotek.
Biblioteksforeningerne får ofte henvendelser fra kommuner, der har behov for at få at vide, hvor man kan kigge hen, hvis man ønsker en speciel form for integreret bibliotek, og hvem man kan spørge, hvis man vil høre om erfaringer fra et eksisterende fællesbibliotek af en bestemt slags, men det er tilfældigt, om foreningerne netop har kendskab til præcis denne type – og måske findes det slet ikke i forvejen.
Vi hører ofte især fra folkebiblioteksside, at det ville være dejligt med et egentligt katalog over, hvor der findes hvad og i hvilket omfang, så man fra det enkelte bibliotek kunne rette henvendelse direkte til andre, der har erfaringer på præcis de områder, man selv ønsker at fokusere på.
 
Men et sådant samlet materiale med overblik findes ikke, og hver især må derfor prøve sig frem på må og få, indtil man finder det rette eller giver op og opfinder noget selv. Det er derfor et stort arbejde for den enkelte kommune at lokalisere, hvor man kan kigge hen for at finde inspiration til at gøre det bedst muligt netop på dét sted. Der er således behov for, at der bliver udarbejdet et sådant samlet materiale.

Kommunernes Skolebiblioteksforening har påtaget sig arbejdet med at indsamle konkret information om eksisterende integrerede biblioteker. Kortlægningen skal bl.a. omfatte samarbejdsfelter, struktur, drift og ledelse, bemanding, involverede parter og baggrund for oprettelsen, fx ”bevaring af lokalbibliotek”, ”forbedret service til børn” osv.

Projektet er støttet med midler fra Edvard Pedersens Biblioteksfond.

 

 

Lektiecaféer 2

 

 

 

Projektbeskrivelse

 

I 2007 udgav Kommunernes Skolebiblioteksforening sammen med Integrationsinisteriet, Brug for Alle Unge, Styrelsen for Bbliotek og Medier og Stadsbiblioteket et hæft om lekticaféer. Udgivelsen blev trykt i 10.000 eksemplarer, som nu er fordelt over hele landet. I kølvandet på den succes er det blevet aktuelt at lav endnu en udgivelse om lektiecaféer. Håndbogen skal afspejle mangfoldigheden af de nuværende muligheder på lektiehjælpsområdet og er tænkt som et praktisk værktøj, der kan understøtte etableringen af nye lektiehjælpsordninger.
 
Håndbogen blev til i samarbejde med Integrationsministeriet, Brug for Alle Unge, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Dansk flygtningehjælp, Ungdommens Røde Kors og Red Barnets Ungdom.
 
Håndbogen udkom i efteråret 2010 og kan bestilles her.
 

 

 

  

Skolebiblioteket og praktisk-musiske fag
Projektbeskrivelse
 
 
 
Skolebibliotekerne står generelt svagt, hvad angår formidling og inspiration til de praktisk-musiske fag. Projektet sætter fokus på målsætning og evaluering samt på om målrettet samarbejde mellem skolebiblioteksteamet, faglærerne og kunstnere kan højne kvaliteten og udbyttet af de praktisk-musiske fag. Der ses på, om det kan give mod til at kaste sig ud i noget nyt for skolebibliotekerne, og om uformelle læringsmiljøer kan skærpe elevernes og lærernes interesse for fagene. Projektet lægger sig tæt op ad de anbefalinger professor Anne Bamford er kommet med i rapporten ”The Ildsjæl in the Classroom”.
Projektet løber over skoleåret 2009/2010 og er et samarbejde mellem Kommurnes Skoleiblioteksforening og fire folkeskoler og VIA UC afvikler kurser og følgeforskning.
 
Læs den afsluttende rapport her.
Læs projektbeskrivelsen her.
 
 
Læs publikationen med erfaringerne her
 
projektet er støttet med midler fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

  

Skolebiblioteket og Naturfag, fase 1 & 2 Projektbeskrivelse

 

Skolebibliotekets personale har traditionelt en humanistisk tilgang til vejledning og rådgivning, og skolebibliotekarerne har dermed lidt provokerende sagt hovedsageligt været vejledere for dansklærerne.
Dette faktum strider mod det stigende behov, der er for at imødekomme vejledning og rådgivning omkring naturfagene, der kendetegnes ved arbejdsmetoder som undersøgelser, forsøg, analyser, og ræsonnementer. Indgangsvinklen til den naturvidenskabelige arbejdsmetode er med andre ord helt anderledes end den humanistiske tilgang. Klik ind på
http://lnk.wikispaces.com/Skolebibliotekar og læs om projektet. 

Følgeforskerens rapport samt en publikation om de gjorte erfaringer vil være tilgængelig i 2010.

Følgende skoler deltog i projektet:
* Munkekærskolen, Solrød Kommune
* H.C. Andersen skolen, Odense Kommune
* Gjellerupskolen, Herning Kommune
* Møldrup Skole, Viborg Kommune

Projektgruppen:
Lilly Hansen, skolebibliotekskoordinator
Inge Merete Nielsen, skolebibliotekskonsulent
Jørgen Kristensen, Danmarks Skolebibliotekarer
Pernille Vils Axelsen, Dansk Naturvidenskabsformidling
Karin Gaardsted, Kommunernes Skolebiblioteksforening


Projektet blev støttet med midler fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

 

Netpilot - Enter X Projektbeskrivelse

Kig ind på www.netpilot.dk og få kendskab til netpilot-plugin, undervisningsmateriale og samarbejdsmodel.

Her kan du også downloade netpilot'en. Alt er gratis.

Samarbejdspartnere:

Kommunernes Skolebiblioteksforening

Danmarks Skolebibliotekarer
Odense Kommune
Københavns Kommune
Learning Lab Denmark
Roskilde Bibliotekerne
Herning Centralbibliotek
Holbæk Seminarium - CVU Sjælland

 

   

Aktiver i nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek – nye pejlemærker i fremtidens biblioteksbetjening af børn
Projektbeskrivelse
 
 
Børns måde at bruge biblioteket på er under forandring,
deres hverdag og medievaner er under stor forandring, og kommunerne har brug for forslag og ideer til, hvordan det kan ske.
I forlængelse af Kulturministeriets rapport vedr. ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” lægges der ligeledes op til, at man skal gå nye veje i det lokale samarbejde mellem skole- og folkebiblioteker, og der er afsat 1 mio. til forskellige udviklingsaktiviteter.
 
Læs projektbeskrivelsen her.
 
Danmarks Skolebibliotekarer, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Bibliotekarforbundet og Danmarks Biblioteksforening ønsker med et nyt udviklingsprojekt at bidrage til arbejdet.
 
Copyright © 2007 Kommunernes Skolebiblioteksforening