Kommunernes Skolebiblioteksforening

Vedtægter for Kommunernes Forening


for Pædagogiske Læringscentre


Download som pdf her


§ 1. Navn og formål

Stk. 1  Foreningens navn er Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (KFPLC).

Stk. 2  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre skal arbejde for, at kommunerne har velfungerende læringscentre.

Stk. 3  Foreningen skal søge indflydelse på lovgivningsarbejdet og arbejde for en lovgivning, som sikrer, at den enkelte kommune kan løse sine opgaver.

Stk. 4  Foreningen skal virke lokalt, regionalt og på landsplan for samarbejde, udveksling af erfaringer, ideer og udvikling af de pædagogiske læringscentre.

Stk. 5  Foreningen skal inspirere og søge indflydelse kommunalt og på landsplan.

Stk. 6  Foreningen skal tage initiativ/medvirke til udvikling af, samarbejde om og formidling af de læringsmiljøer, tidens børn og unge skal uddanne og udvikle sig i.

 

§ 2. Medlemskab

Stk. 1  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre er en kommunalpolitisk landsforening repræsenteret ved de af byrådet udpegede politiske repræsentanter, herunder forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

Medlemsgruppen betegnes som gruppe I.

Stk. 2  Øvrige repræsentanter for en kommunes medlemskab er fagpersonale tilknyttet skoleområdet.

Medlemsgruppen betegnes som gruppe II.

Stk. 3  Desuden kan som medlemmer optages enkeltpersoner, centre for undervisningsmidler, friskoler samt foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder, der repræsenterer interesser, som har tilknytning til skole- og biblioteksområdet.

Medlemsgruppen betegnes som gruppe III.


§ 3. Ind- og udmeldelse

Stk. 1  Indmeldelse af de i § 2, stk. 1 nævnte kommunale medlemmer skal ske skriftligt af byrådet, for magistratskommuners vedkommende af rådmanden, eller af formanden for det stående kommunale udvalg, hvortil skolerne refererer til bestyrelsen for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

Stk. 2  Udmeldelse af de i § 2, stk. 1 nævnte kommunale medlemmer foregår på samme måde som indmeldelse, men dog med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

Stk. 3  Øvrige indmeldelser (jfr. § 2, stk. 3) skal ske skriftligt til foreningen.

Stk. 4  Øvrige udmeldelser (jfr. § 2, stk. 3) skal ske skriftligt til foreningen med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

 

§ 4. Kontingenter

Stk. 1  Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2  Hver kommune, der er medlem af foreningen, betaler et kontingent til afholdelse af foreningens udgifter. Kontingentet beregnes efter kommunernes indbyggertal, dog max 100.000 indbyggere.

Stk. 3  Kontingenter for medlemmer i henhold til § 2, stk. 3 fastsættes individuelt, dog ens inden for de forskellige grupper.

Stk. 4  Kontingentet betales forud for et år ad gangen og forfalder hvert år i januar måned.

Stk. 5  Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen kontingent for den resterende del af året.

 

§ 5. Regnskab og økonomi

Stk. 1  Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens sekretariat fører regnskabet. Regnskab med status skal være færdigt senest den 1. marts, hvorefter det revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2  Revisionen, der skal udfærdiges i overensstemmelse med principperne for god offentlig revisionsskik, skal være afsluttet senest den 15. april efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3  Oplysning om den udførte revision meddeles ved påtegning på regnskabet og indførelse i en revisionsprotokol, der sendes til bestyrelsen.

Stk. 4  Bestyrelsen godkender regnskabet, og hovedtallene offentliggøres for to år ad gangen på foreningens generalforsamling.

Stk. 5  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre er fuldt momsregistreret.

Stk. 6  Bestyrelsen kan i særlige tilfælde i henhold til § 11, stk. 4 beslutte, at der kan optages midlertidig kredit, hvis færdiggørelse af projekter eller andet gør dette nødvendigt.

 

§ 6. Generalforsamling, almindelige bestemmelser

Stk. 1 Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 2  Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen samt dennes dagsorden.

Stk. 3  Indkaldelse til generalforsamlingen med tilhørende dagsorden sker ved skriftlig indkaldelse med mindst 6 ugers varsel.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2  Der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år på lige årstal. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af oktober måned.

Stk. 3  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

- Valg af dirigent.

- Valg af stemmetællere.

- Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

- Formandens beretning.

- Orientering om regnskab.

- Orientering om udpegning af medlemmer til det faglige udvalg.

- Indkomne forslag.

- Eventuelt.

Stk. 4  Ethvert medlem kan fremsætte forslag til generalforsamlingen, men forslag, der ønskes fremmet til afstemning, må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet.

Indkomne forslag udsendes til generalforsamlingens deltagere sammen med generalforsamlingens øvrige bilag.

 

§ 8 Valg af bestyrelse og formand

Stk. 1  På den første generalforsamling efter et kommunevalg vælges formand og bestyrelse for den kommunale valgperiode.

Stk. 2  Bestyrelsen består af formanden og op til 10 medlemmer.

Stk. 3  Bestyrelsen sammensættes således:

- Formanden vælges af generalforsamlingen blandt gruppe I medlemmer.

- Af og blandt gruppe I vælges 7 medlemmer, heraf skal mindst 5 medlemmer være medlem af et byråd.

- Af og blandt gruppe II vælges 2 medlemmer. De faglige medlemmer kan alternativt udpeges af foreningens faglige udvalg.

- Af og blandt gruppe III kan vælges 1 medlem.

Hver valggruppe vælger suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 4  Valgene af medlemmerne fra grupperne I, II og III foretages på de enkelte gruppers gruppemøder i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 5  Afgår formanden i løbet af en valgperiode vælges en ny formand ved førstkommende generalforsamling efter samme procedure som ved ordinært valg. Næstformanden indtræder som formand frem til næste formandsvalg.

Stk. 6  Dagsordenen for den første generalforsamling efter et kommunevalg skal ud over de faste punkter indeholde følgende punkter:

- Valg af formand.

- Orientering fra grupperne om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen foranlediger dagsordenen offentliggjort i henhold til reglerne i § 6, stk. 3.

 

§ 10. Stemmeret

Stk. 1  Ved generalforsamlingen råder alle fremmødte medlemmer over 1 stemme hver, dog kan gruppe I maksimalt afgive 5 stemmer pr. kommune og gruppe II maksimalt afgive 2 stemmer pr. kommune. 

Stk. 2  Stemmeretten er personlig og udøves gennem stemmekort, som udleveres på generalforsamlingen.

Stk. 3  Fornøden legitimation må på forlangende kunne forevises.

Stk. 4  Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, betragtes et forslag som bortfaldet.

 

§ 11. Bestyrelsen

Stk. 1  Senest 30 dage efter den første ordinære generalforsamling efter et kommunevalg vælger bestyrelsen en næstformand og nedsætter et forretningsudvalg.

Stk. 2  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3  Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Yderligere møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer over for formanden fremsætter begrundet anmodning herom.

Stk. 4  Formanden indkalder til og leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5  Der føres protokol over møderne, og denne sendes til bestyrelsens medlemmer og eventuelle tilforordnede.

Stk. 6  Formanden modtager et honorar, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7  Bestyrelsen kan beslutte at tilknytte tilforordnede repræsentanter for samarbejdspartnere. Tilforordnede har ikke stemmeret, og udgifterne til deres deltagelse i bestyrelsens møder og foreningens øvrige aktiviteter dækkes af de respektive organisationer.

Stk. 8  Bestyrelsen kan efter behov indkalde særligt sagkyndige til at deltage i dens møder.

 

§ 12. Forretningsudvalget

Stk. 1  Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der består af formanden, næstformanden og yderligere 3 medlemmer.

Stk. 2  Forretningsudvalget kan efter behov indkalde særligt sagkyndige til at deltage i dets møder.

Stk. 3  Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for forretningsudvalgets virksomhed.

Stk. 4  Der føres protokol over forretningsudvalgets møder, og denne sendes til udvalgets medlemmer.

 

§ 13. Sekretariatet

Stk. 1  Foreningens daglige arbejde udføres af foreningens sekretariat. Bestyrelsen udarbejder de nærmere regler for sekretariatets virksomhed og ansætter en leder efter indstilling fra forretningsudvalget.

Stk. 2  Bestyrelsen fastsætter efter indstilling fra forretningsudvalget reglerne for løn- og ansættelsesforhold for lederen og eventuelt andet personale.

 

§ 14. Tegningsretten

Foreningen tegnes i alle forhold af formanden og den ansatte leder i forening.

 

§ 15. Befordringsgodtgørelse m.v.

Ydelser i forbindelse med befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste m.v. fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 16. Udvalg

Stk. 1  Foreningen har et stående fagligt udvalg, der består af foreningens ansatte leder og 5 medlemmer med faglig tilknytning til skolen. Andre repræsentanter for hovedbestyrelsen eller personale kan deltage i møderne.

Bestyrelsen udarbejder kommissoriet for udvalget.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2  Det faglige udvalgs medlemmer udpeges af medlemskredsens faglige repræsentanter i henhold til § 2, stk. 2 på det faglige gruppemøde på foreningens generalforsamling. Medlemmerne udpeges for en 2-årig periode.

Stk. 3  Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

 

§ 17. Medlemsbladet

Stk. 1  Foreningen udgiver et medlemsblad.

Stk. 2  Bestyrelsen kan nedsætte et redaktionsudvalg i henhold til § 16, stk. 3.

Stk. 3  Foreningens ansatte leder er ansvarshavende redaktør for medlemsbladet og medlem af et eventuelt redaktionsudvalg.

Stk. 4  Redaktionelle medarbejdere antages i henhold til § 13, stk. 2.

 

§ 18. Vedtægtsændringer

Stk. 1  Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller af 10 stemmeberettigede personer repræsenterende mindst 3 medlemskommuner.

Stk. 2  Vedtægtsforslag offentliggøres ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, jfr. § 6 stk. 3 og § 7, stk. 4.

Stk. 3  Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede deltagere.

 

§ 19. Foreningens ophævelse

Stk. 1  Foreningen ophæves, når forslag herom har opnået 3/4 majoritet af de stemmeberettigede deltagere på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 7 ugers mellemrum.

Stk. 2  Foreningens formue fordeles mellem de kommuner, der er medlem på ophævelsestidspunktet i forhold til indbyggertal, jfr. § 4, stk. 2.

 

§ 20. Ikrafttrædelse

Vedtægten er vedtaget på generalforsamlingen den 8. maj 2015 med ikrafttræden ved generalforsamlingens afslutning.

 

 

Copyright © 2007 Kommunernes Skolebiblioteksforening - pagedesign.dk